Församlingsmöte med val

Välkommna på församlingsmöte med val

Vi serverar Pizza från kl 18.00 mötet börjar 18.30

Dagordning
1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
3. Fråga om församlingsmötets stadgeenliga utlysning
4. Fastställande av antal styrelsemedlemmar
5. Val av styrelsemedlemmar inklusive församlingens och styrelsens ordförande
6. Val av minst en auktoriserad revisor eller två lekmannarevisorer
7. Val av valberedning och sammankallande för denna
8. Till församlingsmötet inkomna beslutsförslag
9. Övriga informations- och diskussionsärenden
a. Ändamålsenliga lokaler
b. Ekonomi jan-oktober 2018
c. Ekonomi 2019 – riktlinjer
d. Förändring i äldstegruppen.
e. Föreståndaren informerar
f. Övrigt
10. Mötets avslutande

Datum

04 dec 2019
Expired!

Tid

18:00 - 20:30

Etiketter

Startsida